ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุม.ค.-พ.ย.นี้ January 7, 2018

กทฒ.แจ้งประชาชนในกรุงเทพฯอายุเกิน 60 ปี อย่าลืมลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปที่สำนักงานเขตทุกเขต ม.ค. – พ.ย.นี้ นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ตั้งแต่เดือน ม.ค. – 30 พ.ย. 61

จึงขอให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค.2502) และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด อาทิ บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานภาครัฐ ไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เดือน ม.ค. – 30 พ.ย. 61 โดยนำหลักฐานประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนากรณีผู้ขอรับเงินผ่านธนาคาร สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินแทนได้ โดยผู้แทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Categories: News